Szukaj
Close this search box.

Faq!

Najczęstsze pytania

Kontakt

Chcesz się dowiedzieć czegoś w sprawie naszych produktów lub współpracy? Masz jakieś pytania lub wątpliwości?

Napisz do nas: kontakt@joyfulspaces.pl

Współpraca

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Instagram? Tik Tok? You tube? A może wpis na blogu?

Jeśli jesteś zainteresowany/a nawiązaniem z nami współpracy, napisz do nas: kontakt@joyfulspaces.pl

Uwagi

Wszelkie uwagi dotyczące naszych produktów prosimy kierować na adres: kontakt@joyfulspaces.pl

Wysyłka i dostawa

Sekcja w budowie

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”), określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego „joyfulspaces.pl” działającego pod adresem internetowym joyfulspaces.pl/sklep (dalej: „Sklep”).
2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: „Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
3. Sklep jest własnością Joyful Spaces Ewa Poniedzielska, Urszula Szczepańska Spółka Cywilna, posiadającej NIP: 6762637153REGON:524514012 (dalej: „Sprzedawca”).
4. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą:
1) poczty elektronicznej – pod adresem: kontakt@joyfulspaces.pl;
5. W ramach wykonywanej działalności, Sprzedawca:
1) dostarcza Kupującym Towary cyfrowe – ebooki;
2) dostarcza Subskrybentom Newsletter.
6. Informacje o Towarach dostępnych w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży albo Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”).
7. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem oraz Polityką prywatności.

§ 2. DEFINICJE

Użyte w Regulaminie wyrazy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:
1) Dzień roboczy – dzień niebędący sobotą, niedzielą lub innym dniem wolnym od pracy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy;
2) Klient – Użytkownik, Kupujący lub Subskrybent;
3) Kodeks cywilny – termin zdefiniowany w § 1 ust. 6 Regulaminu;
4) Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
5) Konto – panel tworzony w systemie informatycznym Sklepu, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z jego funkcjonalności, w szczególności nabywanie Towarów;
6) Kupujący – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży lub Umowę o dostarczanie Towaru cyfrowego lub podjęła działania zmierzające do ich zawarcia;
7) Licencja – termin zdefiniowany w § 11 ust. 1 Regulaminu
8) Newsletter – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, obejmująca informacje handlowe dotyczące bieżącej działalności Sprzedawcy, w tym informacje o nowościach i promocjach dostępnych w Sklepie;
9) Niezgodność – rozumie się przez to:
a) niezgodność Towaru fizycznego z Umową sprzedaży (kryteria oceny zgodności Towaru fizycznego z Umową sprzedaży określa art. 43b ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta) albo
b) niezgodność Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania (kryteria oceny zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania określa art. 43k ust. 1-2 Ustawy o prawach konsumenta);
10) Polityka prywatności – dokument zawierający informacje o przetwarzaniu danych osobowych Klientów przez Sprzedawcę;
11) Przedmiot świadczenia cyfrowego – Usługa Konta, Towar cyfrowy lub Newsletter;
12) Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową;
13) Przedsiębiorca na prawach Konsumenta – osoba fizyczna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, nieposiadającą jednak dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej;
14) Regulamin – termin zdefiniowany w § 1 ust. 1 Regulaminu;
15) Sprzedawca – termin zdefiniowany w § 1 ust. 3 Regulaminu;
16) Subskrybent – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o dostarczanie Newslettera lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
17) Towar – Towar fizyczny lub Towar cyfrowy;
18) Towar cyfrowy – treść cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, którą może nabyć Kupujący, w szczególności książka elektroniczna (ebook),
19) Umowa – Umowa o dostarczanie Usługi Konta, Umowa sprzedaży, Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego lub Umowa o dostarczanie Newslettera;
20) Umowa o dostarczanie Newslettera – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieodpłatnie dostarczać Subskrybentowi Newsletter przez czas nieoznaczony, a Subskrybent zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
21) Umowa o dostarczanie Towaru cyfrowego – umowa o dostarczanie treści cyfrowych w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje dostarczyć Kupującemu Towar cyfrowy, a Kupujący zobowiązuje się zapłacić Sprzedawcy cenę;
22) Umowa o dostarczanie Usługi Konta – umowa o dostarczanie usługi cyfrowej w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się nieopłatnie dostarczać na rzecz Użytkownika Usługę Konta przez czas nieoznaczony, a Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć Sprzedawcy dane osobowe;
23) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, na podstawie której Sprzedawca zobowiązuje się przenieść na Kupującego własność Towaru fizycznego i wydać mu Towar fizyczny, a Kupujący zobowiązuje się odebrać Towar fizyczny i zapłacić Sprzedawcy cenę;
24) Usługa Konta – usługa cyfrowa w rozumieniu przepisów Ustawy o prawach konsumenta, polegająca na utworzeniu i utrzymywaniu przez Sprzedawcę Konta na rzecz Użytkownika;
25) Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta;
26) Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – termin zdefiniowany w § 1 ust. 2 Regulaminu;
27) Użytkownik – osoba będąca Konsumentem, Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta, która zawarła ze Sprzedawcą Umowę o świadczenie Usługi Konta lub podjęła działania zmierzające do jej zawarcia;
28) Zamówienie – termin zdefiniowany w § 6 ust. 4 Regulaminu.

§ 3. WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W celu prawidłowego korzystania przez Klientów ze Sklepu, niezbędne jest łącznie:
1) połączenie z siecią Internet;
2) posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet;
3) korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, a ponadto akceptującej pliki typu cookies;
4) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej.
2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Klientów z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
3. Sprzedawca informuje, że wykorzystuje kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, w tym przez szyfrowanie SSL, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa ust. 3 powyżej korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Klienta, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu do danych znajdującym się na tym urządzeniu przez osoby trzecie. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych lub środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

§ 4. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1. Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
2. Dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
3. Ceny Towarów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają wszystkie obowiązkowe składniki ceny, w tym należny podatek VAT).
4. Kupujący może nabywać Towary bez tworzenia konta.
5. W przypadku, gdy w ramach tej samej transakcji. Kupujący jednocześnie dokonuje nabycia Towaru cyfrowego:
1) Towar cyfrowy nabyty przez Kupującego stanowi przedmiot Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego;

§ 5. UMOWA O DOSTARCZANIE TOWARU CYFROWEGO

1. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Towaru cyfrowego, Kupujący powinien wykonać następujące czynności:
1) wejść na stronę internetową Sklepu;
2) wejść w zakładkę wybranego Towaru cyfrowego i kliknąć opcję „do koszyka”;
3) wejść w zakładkę „koszyk” i kliknąć opcję „do kasy”;
4) w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
a) imię i nazwisko;
b) adres poczty elektronicznej;
c) numer telefonu;
d) adres zamieszkania/prowadzenia działalności gospodarczej (ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy, kraj);
e) opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Kupujący jest Przedsiębiorcą albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta);
f) sposób płatności;
5) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
6) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na dostarczenie przez Sprzedawcę Towaru cyfrowego przed upływem terminu na odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego;
7) opcjonalnie – zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera;
8) kliknąć opcję „Zamawiam”, a następnie dokonać zapłaty za Towar cyfrowy zgodnie z wybranym sposobem płatności.
2. Zapłaty ceny za Towar cyfrowy Kupujący może dokonać:
1) przelewem przy wykorzystaniu systemu płatności przelewy24;
3. Dokonanie przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy jest równoznaczne z zawarciem przez niego Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
4. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy za pomocą poczty elektronicznej pod adres poczty elektronicznej podany przez Kupującego.
5. Sprzedawca dostarcza Kupującemu Towar cyfrowy niezwłocznie po zawarciu Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego (maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych).
6. Sprzedawca informuje, a Kupujący przyjmuje do wiadomości, że Towar cyfrowy nie podlega aktualizacji.
7. W przypadku braku dostarczenia Towaru cyfrowego w terminie wskazanym w ust. 5 powyżej, Kupujący wzywa Sprzedawcę do jego dostarczenia. Wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Towaru cyfrowego niezwłocznie po otrzymaniu wezwania albo w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym z Kupującym terminie, Kupujący może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego wymaga złożenia Sprzedawcy przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
9. Sprzedawca jest zobowiązany dokonać zwrotu ceny Towaru cyfrowego zapłaconej przez Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. Zwrot ceny następuje przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Postanowienia ust. 7-9 powyżej nie dotyczą Kupujących będących Przedsiębiorcami.
11. Niezależnie od postanowień ust. 7-9 powyżej, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

§ 6. LICENCJA

1. Z chwilą dokonania przez Kupującego zapłaty za Towar cyfrowy, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji niewyłącznej na korzystanie z tego Towaru cyfrowego na warunkach określonych w Regulaminie (dalej: „Licencja”).
2. Licencja udzielana jest na czas nieoznaczony.
3. Licencja uprawnia Kupującego do korzystania z Towaru cyfrowego wyłącznie na następujących polach eksploatacji:
1) zapisanie w pamięci urządzeń elektronicznych należących do Kupującego;
2) odtwarzanie i przeglądanie Towaru cyfrowego;
3) zwielokrotnianie Towaru cyfrowego, jednak wyłącznie w zakresie uzasadnionym osobistymi potrzebami Kupującego.
4. Kupujący może wykorzystywać wiedzę i wskazówki zawarte w Towarze cyfrowym w życiu prywatnym oraz na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Licencja nie upoważnia jednak Kupującego do udostępniania Towaru cyfrowego osobom nienależącym do kręgu osób wymienionych w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Udostępnianie Towaru cyfrowego wskazanym w zdaniu poprzedzającym wymaga uzyskania uprzedniej zgody Sprzedawcy.
5. Licencja nie uprawnia Kupującego do udzielania dalszych licencji.
6. Korzystanie przez Kupującego z Towaru cyfrowego z naruszeniem warunków Licencji stanowi naruszenie autorskich praw majątkowych przysługujących Sprzedawcy, uprawniające go (w zależności od charakteru naruszenia) do wystąpienia wobec Kupującego z roszczeniami na drodze postępowania sądowego.

§ 7. UMOWA O DOSTARCZANIE NEWSLETTERA

1. W celu zawarcia Umowy o dostarczanie Newslettera, Subskrybent powinien wykonać następujące czynności:
1) wejść na stronę internetową Sklepu;
2) w znajdującym się na stronie internetowej Sklepu formularzu wpisać adres poczty elektronicznej;
3) obowiązkowo zaznaczyć checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera, zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności oraz akceptacji ich postanowień;
4) kliknąć opcję „Dołącz”.
2. Kliknięcie opcji „Dołącz” jest równoznaczne z zawarciem przez Subskrybenta Umowy o dostarczanie Newslettera.
3. Umowa o dostarczanie Newslettera może zostać zawarta przez Użytkownika także poprzez zaznaczenie checkbox’a przy oświadczeniu o wyrażeniu zgody na otrzymywanie Newslettera podczas zawierania Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego. W takim przypadku, Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest w chwili zawarcia Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Umowy sprzedaży lub Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
4. Umowa o dostarczanie Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
5. Sprzedawca informuje, a Subskrybent przyjmuje do wiadomości, że:
1) Newsletter nie podlega aktualizacji;
2) częstotliwość oraz terminy dostarczania Newsletterów nie są z góry określone i zależą od aktualnej sytuacji Sprzedawcy.
6. Dostarczanie Newslettera następuje za pomocą poczty elektronicznej, pod adres poczty elektronicznej podany przez Subskrybenta.
7. Subskrybent może w każdym czasie i bez podania przyczyny wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym. Ponadto, na podstawie art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta, Subskrybent będący Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta może odstąpić od Umowy o dostarczanie Newslettera bez podania przyczyny, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej zawarcia.
8. Odstąpienie od Umowy o dostarczanie Newslettera albo jej wypowiedzenie, niezależnie od podstawy dokonania tej czynności, wymaga złożenia Sprzedawcy przez Subskrybenta stosownego oświadczenia. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać złożone poprzez:
1) kliknięcie przez Subskrybenta w link umożliwiający rezygnację z otrzymywana Newslettera, który przesyłany jest wraz z każdym Newsletterem;
2) wysłanie Sprzedawcy przez Subskrybenta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera albo o jej wypowiedzeniu za pomocą poczty elektronicznej.
9. Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera Subskrybentowi niezwłocznie po dokonaniu przez Subskrybenta jednej z czynności wskazanych w ust. 8 powyżej.

§ 8. REKLAMACJE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU ŚWIADCZENIA CYFROWEGO

1. Postanowienia niniejszego § 13 dotyczą wyłącznie:
1) Klientów będących:
a) Użytkownikami, Kupującymi lub Subskrybentami, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych osób, oraz
b) Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach Konsumenta;
2) Umów o dostarczanie Usługi Konta, Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz Umów o dostarczanie Newslettera, chyba że szczególne postanowienie Regulaminu dotyczy tylko jednej z tych Umów;
3) Niezgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta, Niezgodności Towaru cyfrowego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego oraz Niezgodności Newslettera z Umową o dostarczanie Newslettera.
2. Dostarczany Klientowi przez Sprzedawcę Przedmiot świadczenia cyfrowego musi być zgodny z Umową dotyczącą jego dostarczania:
1) w chwili jego dostarczenia – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
2) przez cały okres dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
3. Sprzedawca ponosi odpowiedzialności za Niezgodność:
1) istniejącą w chwili dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego i ujawnioną w ciągu 2 (dwóch) lat od tej chwili – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest jednorazowo lub częściami;
2) ujawnioną w okresie dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego – w przypadku, gdy Przedmiot świadczenia cyfrowego dostarczany jest w sposób ciągły.
4. W przypadku ujawnienia Niezgodności, Klient może złożyć reklamację zawierającą żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
5. Reklamacja składana jest za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
6. Reklamacja powinna zawierać:
1) imię i nazwisko Klienta;
2) adres poczty elektronicznej;
3) opis ujawnionej Niezgodności;
4) żądanie doprowadzenia Przedmiotu świadczenie cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania.
7. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania, jeżeli jest to niemożliwe albo wymagałoby poniesienia przez Sprzedawcę nadmiernych kosztów.
8. Po rozpatrzeniu reklamacji, Sprzedawca udziela Klientowi odpowiedzi na reklamację, w której:
1) uznaje reklamację oraz wskazuje planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
2) odmawia doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania z przyczyn wskazanych w ust. 7 powyżej;
3) odrzuca reklamację z powodu jej bezzasadności.
9. Sprzedawca udziela odpowiedzi na reklamację za pomocą poczty elektronicznej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania.
10. W przypadku uznania reklamacji, Sprzedawca na własny koszt doprowadza Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie od chwili otrzymania reklamacji i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta, uwzględniając charakter Przedmiotu świadczenia cyfrowego oraz cel, w jakim jest on wykorzystywany. Planowany termin doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania Sprzedawca wskazuje w odpowiedzi na reklamację.
11. W przypadku ujawnienia Niezgodności, z zastrzeżeniem ust. 14 poniżej, Klient może złożyć Sprzedawcy oświadczenie o obniżeniu ceny albo o odstąpieniu od Umowy, gdy:
1) doprowadzenie do zgodności Przedmiotu świadczenia cyfrowego z Umową dotyczącą jego dostarczania jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
2) Sprzedawca nie doprowadził Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania zgodnie z ust. 10 powyżej;
3) Niezgodność występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Przedmiot świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
4) Niezgodność jest na tyle istotna, że uzasadnia odstąpienie od Umowy dotyczącej dostarczania danego Przedmiotu świadczenia cyfrowego bez uprzedniego żądania od Sprzedawcy doprowadzenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania;
5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że Sprzedawca nie doprowadzi Przedmiotu świadczenia cyfrowego do zgodności z Umową dotyczącą jego dostarczania w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
12. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy może zostać złożone za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
13. Oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy powinno zawierać:
1) imię i nazwisko Klienta;
2) adres poczty elektronicznej;
3) datę dostarczenia Przedmiotu świadczenia cyfrowego;
4) opis ujawnionej Niezgodności;
5) wskazanie przyczyny złożenia oświadczenia, wybranej spośród przyczyn wskazanych w ust. 11 powyżej;
6) oświadczenie o obniżeniu ceny, wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, albo oświadczenie o odstąpieniu od Umowy.
14. Klient nie może złożyć Sprzedawcy oświadczenia o obniżeniu ceny w przypadku, gdy Niezgodność dotyczy Usługi Konta lub Newslettera.
15. Sprzedawca nie jest uprawniony do żądania zapłaty za czas, w którym Towar cyfrowy był niezgodny z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego nawet jeżeli Kupujący korzystał z tego Towaru cyfrowego przed odstąpieniem od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego.
16. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, w jakiej wartość Towaru cyfrowego niezgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego pozostaje do wartości Towaru cyfrowego zgodnego z Umową o dostarczanie Towaru cyfrowego. Sprzedawca zwraca Kupującemu kwoty należne wskutek skorzystania z prawa do obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny.
17. Kupujący nie może odstąpić od Umowy o dostarczanie Towaru cyfrowego, jeżeli Niezgodność jest nieistotna.
18. W przypadku odstąpienia przez Użytkownika od Umowy o dostarczanie Usługi Konta, Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
19. W przypadku odstąpienia przez Subskrybenta od Umowy o dostarczanie Newslettera, Sprzedawca wstrzymuje dostarczanie Newslettera niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia o odstąpieniu od Umowy o dostarczanie Newslettera.
20. Na podstawie art. 34 ust. 1a Ustawy o prawach konsumenta, w przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy dotyczącej dostarczania Przedmiotu świadczenia cyfrowego, Kupujący jest zobowiązany do zaprzestania korzystania z tego Przedmiotu świadczenia cyfrowego i udostępniania go osobom trzecim.

§ 9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA SPRZEDAWCY

1. Wszystkie elementy składowe Sklepu, w szczególności:
1) nazwa Sklepu;
2) logo Sklepu;
3) zdjęcia i opisy Towarów;
4) zasady działania strony internetowej Sklepu, wszystkie jej elementy graficzne, interfejs, oprogramowanie, kod źródłowy oraz bazy danych
– podlegają ochronie prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej, ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów prawa Unii Europejskiej.
2. Jakiekolwiek korzystanie z własności intelektualnej Sprzedawcy bez jego uprzedniego, wyraźnego zezwolenia jest zabronione.

§ 10. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Sprzedawcę znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://joyfulspaces.pl/polityka-prywatnosci/.

§ 11. POZASĄDOWE ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

1. Postanowienia niniejszego § 16 dotyczą wyłącznie Klientów będących Konsumentami.
2. Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych:
1) powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
2) Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej;
3) Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Klient może skorzystać także z platformy do internetowego rozstrzygania sporów (ODR) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12. ZMIANA USŁUGI KONTA

1. Sprzedawca może dokonać zmiany Usługi Konta w przypadku:
1) konieczności dostosowania Usługi Konta do nowopowstających urządzeń lub oprogramowania używanych przez Użytkowników do korzystania z Usługi Konta;
2) podjęcia przez Sprzedawcę decyzji o usprawnieniu Usługi Konta poprzez dodanie do niej nowych funkcjonalności lub modyfikacji dotychczasowych funkcjonalności;
3) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Usługi Konta do aktualnego stanu prawnego.
2. Zmiana Usługi Konta nie może wiązać się z jakimikolwiek kosztami po stronie Użytkownika.
3. Sprzedawca informuje Użytkowników o dokonanej zmianie Usługi Konta poprzez umieszczenie na Koncie komunikatu informującego o zmianach. Niezależnie, informacja o dokonanej zmianie może być przesłana Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej.
4. Jeżeli zmiana Usługi Konta będzie istotnie i negatywnie wpływała na dostęp Użytkownika do Usługi Konta, Sprzedawca zobowiązany jest poinformować Użytkownika o:
1) właściwościach i terminie dokonania zmiany oraz
2) prawie Użytkownika do wypowiedzenia Umowy o dostarczanie Usługi Konta ze skutkiem natychmiastowym w terminie 30 (trzydziestu) dnia dokonania zmiany.
5. Informację, o której mowa w ust. 4 powyżej, Sprzedawca przesyła Użytkownikom za pomocą poczty elektronicznej, nie później niż na 7 (siedem) dni przed dokonaniem zmiany.
6. Wypowiedzenie przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Usługi Konta na podstawie ust. 4 pkt 2 powyżej następuje poprzez złożenie Sprzedawcy oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy o dostarczanie Usługi Konta. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu. Sprzedawca usuwa Konto niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

§ 13. ZMIANA REGULAMINU

1. Sprzedawca może dokonać zmiany w Regulaminie w przypadku:
1) zmiany przedmiotu działalności Sprzedawcy;
2) rozpoczęcia dostarczania przez Sprzedawcę nowych usług, modyfikacji usług dotychczas dostarczanych lub zaprzestania ich dostarczania;
3) dokonania technicznej modyfikacji Sklepu wymagających dostosowania do nich postanowień Regulaminu;
4) prawnego obowiązku dokonania zmian, w tym obowiązku dostosowania Regulaminu do aktualnego stanu prawnego.
2. O zmianie Regulaminu Klienci zostaną poinformowani poprzez opublikowanie jego zmienionej wersji na stronie internetowej Sklepu, co najmniej 7 (siedem) dni przed dniem wejścia zmian w życie. W terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zmieniona wersja Regulaminu zostanie przesłana Użytkownikom i Subskrybentom pocztą elektroniczną.
3. Do Umów sprzedaży i Umów o dostarczanie Towaru cyfrowego zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, stosuje się postanowienia ówcześnie obowiązującego Regulaminu.
4. Użytkownik lub Subskrybent, który nie zgadza się na zmianę Regulaminu, może wypowiedzieć Umowę o dostarczanie Usługi Konta lub Umowę o dostarczanie Newslettera ze skutkiem natychmiastowym do czasu wejścia w życie zmian Regulaminu. Brak wypowiedzenia uznaje się za zgodę na zmianę Regulaminu.
5. Wypowiedzenie Umowy o dostarczanie Usługi Konta lub Umowy o dostarczanie Newslettera następuje poprzez złożenie Sprzedawcy przez Użytkownika lub Subskrybenta oświadczenia o wypowiedzeniu tej Umowy. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, może zostać wysłane za pomocą poczty elektronicznej, pod adres wskazany w § 1 ust. 4 pkt 1 Regulaminu.
6. Niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej, Sprzedawca usuwa Konto lub wstrzymuje dostarczanie Newslettera.

§ 14. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Częścią Regulaminu jest Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży [pobierz].
2. Aktualna wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 10.01.2023 r.

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej www.joyfulspaces.pl (zwanej dalej: „Stroną internetową”).
2. Właścicielami strony i jednocześnie Administratorem danych jest Joyful Spaces Ewa Poniedzielska, Urszula Szczepańska Spółka Cywilna, NIP: 6762637153REGON: 524514012, zwany dalej Administratorem.
3. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Strony internetowej są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
4. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Stronę internetową.

§ 1 RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH, CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:
korzystania z usługi formularza kontaktowego na Stronie internetowej w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
3. W przypadku skorzystania z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące dane:
– adres e-mail
– imię
– numer telefonu
4. Podczas korzystania ze Strony internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
5. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych na Stronie internetowej. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.
6. Przekazanie danych osobowych do Administratora jest dobrowolne.

§ 2 KOMU UDOSTĘPNIANE LUB POWIERZANE SĄ DANE ORAZ JAK DŁUGO SĄ PRZECHOWYWANE?

1. Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Strony internetowej. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają poleceniom Administratora, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych (podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).
1.1. Podmioty przetwarzające. Administrator korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenie Administratora. Należą do nich m.in. dostawcy świadczący usługę hostingu, usługi księgowe, dostarczający systemy do marketingu, systemy do analizy ruchu na Stronie internetowej, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych
1.2. Administratorzy. Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie na polecenie i sami ustalają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych Klientów. Świadczą oni usługi płatności elektronicznych oraz bankowe.
2. Lokalizacja. Dostawcy usług mają siedzibę głównie w Polsce i w innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
3. Dane osobowe Klientów przechowywane są:
3.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, aż zgoda nie zostanie odwołana, a po odwołaniu zgody przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i jakie mogą być podnoszone wobec niego. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
3.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, wówczas dane osobowe Klienta przetwarzane są przez Administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi lat sześć, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata.
4. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

§ 3 MECHANIZM COOKIES, ADRES IP

1. Strona internetowa używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez Administratora na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Stronę internetową, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Stronę internetową..
2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
2.1. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputerów Klientów.
2.2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
3. Administrator wykorzystuje cookies własne w celu:
3.1. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze Strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
4. Administrator wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
4.1. prezentowania na stronach informacyjnych Strony, mapy wskazującej lokalizację biura Administratora, za pomocą serwisu internetowego maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA)
5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów odwiedzających Stronę internetową. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony internetowej będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
6. Administrator może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Stronę internetową przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Strony internetowej, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Strony internetowej.

§ 4 PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.
1.1. Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił
1.2. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.
1.3. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.
1.4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.
2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.
2.1. Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Administratora, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Strony internetowej oraz ułatwienie korzystania ze Strony internetowej, a także badanie satysfakcji.
2.2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.
2.3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny, Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.
3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.
3.1. Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.
3.2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:
3.2.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane
3.2.2. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę
3.2.3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych
3.2.4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem
3.2.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega
3.2.6. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego
3.3. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.
4.1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.
4.2. Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:
4.2.1. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni
4.2.2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania
4.2.3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
4.2.4. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.
5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.
5.1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:
5.1.1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych
5.1.2. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską
5.1.3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.
6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.
6.1. Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres poczty elektronicznej zgodnie z §6 Polityki Prywatności.
7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.
7.1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.
8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Klienta uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania – o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.
9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.
10. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

§ 5 ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator nie ma obowiązku informować.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kontakt@joyfulspaces.pl
3. Data ostatniej modyfikacji: 10.01.2023

Q&A

Zamówienie zrobione, ale nie otrzymał*m produktu – co robić?

Sprawdź, czy mail od nas nie wpadł do spamu! A jak nie wpadł, to napisz do nas na kontakt@joyfulspaces.pl

Scroll to Top